Tilbage til forsiden www.DSR.dk Printervenlig PDF
20-06-07
Forhandling i DSR

DSR indgår i den danske fagbevægelse som en demokratisk organisation. Som sådan er vi en del af et omfattende aftalesystem, hvor løn, arbejdsvilkår, udøvelse af fag og varetagelse af medlemmernes interesser i øvrigt, er et resultat af forhandlinger.

 

Disse forhandlinger foregår på mange forskellige niveauer, fra det enkelte medlems forhandling af vagters placering, udviklingsmuligheder m.v. over TR’s/FTR’s og kredsenes

forhandling af lokale aftaler og personsager, fortolkning af centrale regelsæt, deltagelse i formelle og uformelle fora for indflydelse og medbestemmelse, til DSR’s forhandling af overordnede aftaler og overenskomster.

For at DSR kan fremstå som en samlet og troværdig organisation er det vigtigt, at der er en fælles tilgang til udøvelse af forhandling.

I dette kvartals tema på TR-kompasset, behandles TR’s rolle, muligheder og kompetencer indenfor forhandlingsområdet.

 

Hvad er en forhandling?

I henhold til Nudansk ordbog er forhandling en detaljeret diskussion, som har til formål at nå til en afklaring eller enighed. Det er vigtigt at være opmærksom på forhandlingens 2 yderpunkter, standpunktsforhandling og sagsorienteret forhandling.

 

 

I standpunktsforhandlinger betragtes parterne som modstandere, der kræves indrømmelser og fremsættes trusler. Forhandlingen får karakter af ren styrkeprøve, hvor den mest dominerende "får ret", men ikke nødvendigvis et godt resultat.

Den sagsorienterede eller principbestemte forhandling fokuserer på grundlæggende interesser, gensidigt tilfredsstillende valgmuligheder og rimelige kriterier. Dette resulterer som oftest i et resultat, hvor begge parter "får ret".

 

Vidste du...

at Ca. 80 procent af al kommunikation mellem mennesker kan karakteriseres som forhandling. 

 

I DSR definerer vi forhandling således:

 

"Forhandling er en samtaleproces om uenighed mellem repræsentanter for forskellige interesser. Parterne har både fælles og modsatrettede interesser. Målet er at nå til enighed på en måde som sikrer, at alle parter vinder".

 

Forhandling bygger således på en filosofi om, at man som forhandler skal arbejde med, at begge parter vinder i en forhandling.

 

 

Tilgang til forhandling.

Overordnet er det Dansk sygeplejeråds holdning at alle de personer der delegeres forhandlingskompetence, skal være personer, der ved deres forhandlingsteknik skaber tillid og agerer som ærlige forhandlere med hvem en aftale er en aftale. Det der skal kendetegne forhandlerne for sygeplejerskerne er, at de er velforberedte samt vidensmæssigt og strategisk velfunderede.

For at fremstå som en organisation med stor sammenhængskraft, vil det være vigtigt. at forhandlere på alle niveauer har kendskab til, formidler og arbejder efter, DSR’s værdier og holdninger til organisation, fag og samfund

 

 

For at leve op til hensigten om forhandling som en interessemodel, hvor alle parter vinder, skal du som DSR’s forhandler derfor medvirke til, at såvel fælles som modsatrettede interesser afdækkes, så det er synligt, hvad der er forhandlingens kerne.

Du skal tillige medvirke til. at der søges løsninger, hvor alle parter i forhandlingen opnår at få varetaget de væsentlige interesser.

 

En vigtig del af forhandlingen bliver at tydeliggøre dine egne interesser, så det ikke bliver et mål i sig selv at opnå enighed under en forhandling.

 

Vidste du...


En succesfuld forhandling bygger 80 procent på forberedelser, erfaringer og evne til at styre sine følelser og 20 procent på om du er en tillidsvækkende og socialt kompetent person. Forhandling kan altså læres!


Din egen e-mail adresse:
Modtagers e-mail adresse:
  (Flere adresser adskilles med komma)
Evt. kommentarer:
 
 
[ Frameld | Vis "Synergi" arkiv ]
Nyhedsbrevet "Synergi" udgives af Dansk Sygeplejeråd
Ansvarshavende redaktør: Grete Christensen
Redaktion: DSR's Kommunikationsafdeling